Pravidlá súťaže

PODMIENKY SÚŤAŽE

1. Súťaž o kupón v hodnote 20 € trvá od 14. 4. 2020 do 18. 5. 2020.

2. Do súťaže je zapojený každý, kto v stanovenom termíne zadá správnu odpoveď na stránke lestech.sk/sutaz.

3. Súťažiaci obdrží kupón v hodnote 20 eur, ktorý je možné využiť na akýkoľvek náš produkt či službu. 

4. Výherca bude vyžrebovaní 19. 5. 2020 a budú kontaktovaní prostredníctvom e-mailu.

5. Všetky ďalšie informácie o spôsobe uplatnenia kupónu budú následne odkomunikované priamo s výhercami. 

ŠTATÚT SÚŤAŽE

1. Predmet a účel štatútu

Predmetom tohto štatútu je úprava súťažných podmienok súťaže „Vyhraj 1x kupón v hodnote 20 €“ (ďalej len „súťaž“), ktorej účastníci, ktorí sa zapoja do súťaže a stanú sa v zmysle tohto štatútu výhercami, môžu vyhrať výhry tak, ako to je uvedené v tomto štatúte nižšie. 

2. Organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže

Vlastimil Šiška – LESTECH, Vozokany 62, 95605 Radošina, IČO: 33674515

3. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť a výhercom v súťaži sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba ktorá:

a) je občanom SR alebo má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky;

b) splní podmienky tohto štatútu;

c) súhlasí s ustanoveniami tohto štatútu; 

d) je plnoletá. 

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora súťaže a prevádzkovateľa súťaže, ako ani osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, organizátor súťaže ho môže zo súťaže vylúčiť s následkom, že stráca nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a zostáva k dispozícii organizátorovi súťaže.

Zapojením sa do súťaže súťažiaci vyslovuje svoj súhlas s pravidlami súťaže a týmto štatútom. 

4. Začiatok a ukončenie súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 14. 4.  2020 do 18. 5.  2020.

5. Miesto konania súťaže 

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

6. Podmienky a priebeh súťaže

Do súťaže „Vyhraj 1x kupón v hodnote 20 €“ sa automaticky zapojí každý, kto v stanovenom termíne zadá správnu odpoveď na stránke lestech.sk/sutaz.

V rámci súťaže „Vyhraj 1x kupón v hodnote 20 €“ bude vylosovaný jeden užívatel.

Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie súťažiaceho, ktorého odpoveď bude obsahovať vulgárne vyjadrenia, vyjadrenia poškodzujúce dobrú povesť organizátora súťaže alebo prevádzkovateľa súťaže alebo nebude zodpovedať dobrým mravom.

Súťažiaci berie na vedomie, že organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže nespracúva osobné údaje súťažiacich, ktorí sa nestanú výhercami v zmysle týchto pravidiel súťaže.

7. Výhra, vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhry

Výhercovia súťaže získajú kupón  vo výške 20€ každý jednotlivo. 

Zlosovanie sa uskutoční dňa 19. 5. 2020. Ak si výherca neuplatní nárok na výhru v lehote stanovenej v upovedomení o výhre, vzdá sa výhry, neudelí súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto štatútu, stráca týmto nárok na príslušnú výhru a nemá nárok na náhradné plnenie.

Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom a výherca sa neozve prevádzkovateľovi súťaže do 48 hodín od termínu, keď bol prvýkrát kontaktovaný prostredníctvom správy mu zaslanej, stráca nárok na výhru a výhru získava vyžrebovaný náhradník.

Výhra bude výhercovi odovzdaná po dohode s organizátorom súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov výhry zo súťaže neprevyšujúcej výšku 350,- EUR sú od dane oslobodené. Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.

Výhra v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor súťaže.

8. Práva výhercu ako dotknutej osoby

Výherca berie na vedomie, že organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže bude na základe súhlasu výhercu ako dotknutej osoby spracúvať jeho osobné údaje za účelom kontaktovania výhercu a doručenia výhry; za účelom informovania o výhre na Facebook profile organizátora súťaže; a na propagačné a reklamné účely, v súvislosti s prezentáciou súťaže a výrobkov organizátora súťaže.

Výherca berie na vedomie, že organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže spracúva osobné údaje výhercu v súlade s platnou legislatívou. Podrobnosti ohľadne spracúvania osobných údajov súťažiach sú zverejnené nižšie v článku. 

9. Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor súťaže na svojej stránke: lestech.sk

Ustanovenia tohto štatútu sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.lestech.sk

Súťažiaci sa zaväzuje, že uvedie pravdivé údaje a bude postupovať v súlade s podmienkami uvedenými v tomto štatúte.

Súťažiaci sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži neporušil a ani neporuší všeobecne záväzné právne predpisy a ani podmienky uvedené v tomto štatúte. 

Súťažiaci berie na vedomie, že pri využívaní webových stránok a serverov v súvislosti so súťažou sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším súťažiteľom, alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž narúšal. Súťažiaci nesmie obťažovať ostatných súťažiteľov.

Každý súťažiaci sa zaväzuje, že nijakým spôsobom nebude poškodzovať ďalších súťažiacich alebo tretie osoby alebo porušovať podmienky uvedené v tomto štatúte. V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť.

Súťažiaci sa zaväzuje, že svojím konaním nebude znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzovať záujmy organizátora súťaže, jeho dobré meno a nesmie propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k organizátorovi súťaže. V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť.

Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí, že organizátor súťaže je oprávnený ustanovenia tohto štatútu kedykoľvek meniť alebo súťaž kedykoľvek zrušiť. V prípade, že dôjde k zmene štatútu, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia štatútu. Organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže nie sú povinní o zmene pravidiel osobitne informovať súťažiacich, pretože aktuálne platná a účinná verzia je vždy zverejnená na webstránke https://www.lestech.sk/sutaz.

Súťažiaci sa zaväzuje riadiť sa týmto štatútom, pokynmi organizátora súťaže a prevádzkovateľa súťaže a iných osôb podieľajúcich sa na súťaži; ich rozhodnutia budú vo všetkých ohľadoch týkajúcich sa súťaže konečné a záväzné pre všetkých súťažiacich. Súťaž sa riadi výhradne štatútom, ktorý upravuje práva a povinnosti súťažiteľov, ich zodpovednosť a jej pravidlá. Žiadny súťažiaci nemá nárok na výhru, pokiaľ nesúhlasí s týmto štatútom a nesplní povinnosti z neho vyplývajúce. Súťažiaci tiež nemá nárok na výhru, ak nesplnil podmienky súťaže.

Právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a súťažiaci sa zaväzujú sa im podrobiť.

Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy alebo za výhru, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť sociálnej siete Facebook z akéhokoľvek dôvodu alebo za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za nedovolené zasahovanie, hackovanie, krádež, vírusy, chyby, červy alebo za poškodenie alebo zrušenie akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo sami.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany súťažiteľov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie súťažiteľa zo súťaže pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však ku momentu odovzdania/uplatnenia výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť pravidlá a podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne pravidlá vyhlasovania výhercov, dátum ukončenia súťaže, počet výhercov, ako aj druhy výhier. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže organizátor súťaže vhodným spôsobom zverejní. Za vhodné zverejnenie sa považuje najmä zverejnenie na stránke lestech.sk

V Topoľčanoch, dňa 12. 4.  2020.

Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie Vašich osobných údajov, a to e-mailom, písomne alebo osobne.

Ochrana osobných údajov – súťaže

Ochrana osobných údajov – Vyhraj 1x kupón v hodnote 20 €

– k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo

– Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme

– všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou

– získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu 

I.

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ

Vlastimil Šiška – LESTECH, Vozokany 62, 95605 Radošina, IČO: 33674515

ako organizátor súťaže „Vyhraj 1x kupón v hodnote 20 €“ (ďalej len „súťaž“) sa považuje v zmysle platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov za prevádzkovateľa. 

II.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje súťažiacich v rozsahu

– meno a priezvisko

– miesto trvalého pobytu 

– telefónne číslo

  • e-mail

III.

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom kontaktovania výhercu, doručenia výhry výhercovi a na propagačné a reklamné účely, v súvislosti s prezentáciou súťaže a výrobkov organizátora súťaže.

IV.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje na uvedené účely len so súhlasom výhercu. Súhlas by sa mal poskytnúť jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu výhercu so spracúvaním jeho osobných údajov. 

V.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje výhercu, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov prevádzkovateľa ako organizátora súťaže voči výhercovi v zmysle štatútu súťaže.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výhercu len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu špecifikovaného čl. III. a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

VI.

Podmienky spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ. 

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne výmaz osobných údajov dotknutej osoby. 

VIII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby požiadať prevádzkovateľa o vydanie potvrdenia o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom dotknutá osoba má súčasne aj právo získať prístup k týmto jej osobným údajom.

Dotknutá osoba má právo na aktualizáciu a opravu osobných údajov, ktoré zahŕňa právo dotknutej osoby na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Prevádzkovateľ je povinný žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, prevádzkovateľ už jej osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať.

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré zahŕňa právo dotknutej osoby na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa ust. § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Prevádzkovateľ je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

Dotknutá osoba má právo odvolať súhlas, ktoré zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba má právo na vymazanie (zabudnutie), ktoré zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby podať žiadosť o výmaz aj v prípade, ak sú jej údaje nezákonne a protiprávne spracovávané. Dotknutá osoba berie na vedomie, že právo na výmaz nie je absolútnym právom. Ak existuje povinnosť, ktorá výmazu bráni, prevádzkovateľ nie je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť. Žiadosť o výmaz prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, b) na splnenie zákonnej povinnosti, c) na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, d) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, e) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, f) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje vyššie uvedené práva tým, že napíše spoločnosti na emailovú adresu vlastimilsiska2@gmail.com s predmetom: „Ochrana Údajov“.

Výherca ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje.